Kobieta patrzy w górę

Polityka prywatności

Polityka prywatności Lidya

Lidya Poland sp. z o.o. (“Lidya”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000834880 w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić, że Państwa Dane osobowe są bezpieczne oraz aby przeciwdziałać wszelkim nadużyciom Państwa Danych osobowych. Szczegółowe informacje o działaniach Lidya w tym zakresie oraz o tym jak Lidya zbiera, przechowuje oraz wykorzystuje Państwa Dane osobowe zostały wskazane poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej pod adresem: https://www.lidya.info/pl/pl/home/ (“Strona internetowa”).

Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do jakichkolwiek innych produktów, usług, stron internetowych czy treści, które są przedmiotem świadczenia osób trzecich lub posiadają swoją własną politykę prywatności.

I. Definicje

 1. Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub innych podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych.

 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania na podstawie jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej w szczególności adres IP, dane o lokalizacji oraz identyfikator internetowy.

 4. Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności danych osobowych.

 5. Usługi – jakiekolwiek usługi świadczone przez Lidya poprzez Stronę internetową, w szczególności udzielanie pożyczek.

 6. Strona internetowahttps://www.lidya.info/pl/pl/home/

II. Ogólne zasady przetwarzania Danych osobowych

Jeśli korzystacie Państwo ze Strony internetowej, Lidya zbiera i przetwarza Państwa Dane osobowe jako ich Administrator w następujących celach:

 • W celach komunikacji. Lidya wykorzystuje informacje, które Państwo dostarczają poprzez rejestrację na platformie Lidya w celu przekazywania informacji o usługach Lidya oraz aby przesyłać Państwu newsletter. Dodatkowo, jeśli informacje zostały przesłane w celu ubiegania się o otrzymanie zatrudnienia w Lidya w Polsce, będą one przetwarzane przez Lidya w celu oceny Państwa aplikacji. Prawną podstawą przetwarzania danych we wskazanym celu jest: podjęcie niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, wykonywanie zawartej z Państwem umowy oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Lidya;

 • W celu dostarczenia, personalizacji oraz ulepszania produktów Lidya. Lidya wykorzystuje informacje, które Państwo dostarczają, w celu przyznania Państwu pożyczki, aby zarządzać Państwa kontem użytkownika, aby dokonywać personalizacji reklam i dostarczać Państwu takie spersonalizowane reklamy, oferty oraz inne sponsorowane treści dla Państwa korzyści. Prawną podstawą przetwarzania danych we wskazanym celu jest: wykonywanie zawartej z Państwem umowy oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Lidya;

 • W celu promowania integralności i bezpieczeństwa. Lidya wykorzystuje posiadane informacje w celu: weryfikacji kont i działań użytkowników, zwalczania szkodliwych zachowań, rozpoznawania i przeciwdziałania spamowi i innym złym doświadczeniom użytkownika, utrzymywania integralności produktów i usług Lidya, a także w celu promowania bezpieczeństwa na platformie Lidya oraz poza nią. Przykładowo, Lidya może dochodzić i egzekwować roszczenia oraz bronić się przeciwko nim, aby przeciwdziałać oszustwom lub naruszeniom regulaminów oraz polityk Lidya. Prawną podstawą przetwarzania danych we wskazanym celu jest: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Lidya oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Lidya.

 • W celu wypełnienia innych prawnych obowiązków wiążących Lidya. W szczególności, w celu wypełnienia obowiązków Lidya, które wynikają z regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także regulacji z zakresu księgowości.

III. Dane, które Lidya gromadzi na Państwa temat

Dane, dotyczące Państwa, które są zbierane przez Lidya są następujące:

 • Informacje oraz treści, które są dostarczane przez Państwa. Lidya gromadzi dane kontaktowe, które są przez Państwa dostarczone poprzez Stronę internetową takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Jeśli aplikują Państwo o pracę w Lidya, zbierane są następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz wszelkie informacje, które zostały zawarte w CV kandydata, takie jak kraj oraz szkoła wyższa, gdzie kandydat odbywał swoją edukację.

 • Dane uwierzytelniające platformy. W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oraz aby zarządzać kontami użytkowników, Lidya gromadzi dane w zakresie loginów oraz haseł do platformy.

 • Informacje biznesowe. Jeśli otrzymają Państwo pożyczkę, Lidya będzie gromadzić następujące dane: imię i nazwisko, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu), dane dotyczące paszportu, prawa jazdy oraz/lub numer PESEL, dane dotyczące rachunku za media, rachunku telekomunikacyjnego lub rachunku za gaz, informacje dotyczące rachunku bankowego, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane finansowe pochodzące z wyciągów z kont bankowych, informacje pozyskane z CRIF oraz BIK;

IV. Technologie wykorzystywane przez Lidya

 1. Na Stronie internetowej zostały umieszczone następujące ikony, które umożliwią odwiedzenie profilu Lidya w poszczególnych mediach społecznościowych:

  • Twitter;

  • Instagram;

  • LinkedIn;

  • Facebook.

 2. Media społecznościowe mogą gromadzić Państwa Dane osobowe zarówno podczas przejścia na poszczególne strony mediów społecznościowych jak i podczas samego korzystania ze Strony internetowej Lidya. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat należy zapoznać się z następującymi stronami internetowymi: https://twitter.com/en/privacy, https://help.instagram.com/519522125107875, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, https://www.facebook.com/about/privacy.

V. Okres przetwarzania Danych osobowych

 1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Lidya zależy od celu w jakim Lidya przetwarza Państwa Dane osobowe. Co do zasady, Dane osobowe są przetwarzane przez okres świadczenia usług na Państwa rzecz.

 2. Lidya przetwarza dane osobowe osób aplikujących o pracę jedynie przez czas niezbędny do oceny ich podania o pracę. Jeśli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzania jego danych w celach przyszłych rekrutacji pracowniczych, Lidya będzie przetwarzała jego Dane osobowe przez okres następnych 2 lat liczonych od momentu przesłania Danych osobowych do Lidya.

 3. Okres przetwarzania Danych osobowych może zostać również przedłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie to jest niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (co do zasady, Lidya przetwarza takie dane przez okres 3 lat), a po upływie wskazanego okresu Dane osobowe są przetwarzane tylko jeśli wymagają tego regulacje prawne i przez okres wskazany przez te przepisy (w szczególności, jeśli chodzi o regulację związane z księgowością i kwestiami podatkowymi). Po zakończeniu okresu przetwarzania, Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub zostają zanonimizowane.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych1. Prawa jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych są następujące:

 • prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – na tej podstawie Lidya dostarcza osobie składającej taki wniosek informację o przetwarzaniu jej Danych osobowych, w szczególności o celach i prawnych podstawach przetwarzania, zakresie zgromadzonych Danych osobowych, podmiotach, którym Dane osobowe są udostępniane oraz planowanej dacie usunięcia Danych osobowych;

 • prawo do otrzymania kopii danych – na tej podstawie, Lidya dostarcza osobie składającej taki wniosek kopię Danych osobowych, które tej osoby dotyczą;

 • prawo do sprostowania danych – na tej podstawie, Lidya usuwa wszelkie niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Danych osobowych, a także uzupełnia lub aktualizuje Dane osobowe, jeśli są one niekompletne lub uległy zmianie;

 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie, osoba może żądać usunięcia swoich Danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne dla celów, dla których zostały zgromadzone;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie, Lidya zaprzestanie przeprowadzania operacji na Danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziliście Państwo zgodę, oraz zaprzestanie przechowywania ich zgodnie z odpowiednimi zasadami przechowywania (tj. przechowywania danych);

 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową pomiędzy Państwem, a Lidya, Lidya przeniesie dostarczone przez Państwa Dane osobowe w formacie umożliwiającym maszynowy odczyt tych danych. Jest również możliwe złożenie wniosku o to, aby Dane osobowe zostały przesłane do innego podmiotu, jednak pod warunkiem, o ile jest to technicznie możliwe zarówno po stronie Lidya jak i tego innego podmiotu;

 • prawo do sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych – możecie Państwo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności podawania przyczyny takiego sprzeciwu;

 • prawo do sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych w innych celach – możecie Państwo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Lidya; taki sprzeciw powinien zostać uzasadniony i podlega ocenie dokonanej przez Lidya;

 • prawo do wycofania zgody – jeśli Państwa Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, macie Państwo prawo do wycofania zgody w każdym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które było dokonywane przed wycofaniem zgody;

 • prawo do złożenia skargi – jeśli przetwarzanie Danych osobowych narusza RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możecie Państwo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego – polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/) lub do innego odpowiedniego miejscowo organu w innym kraju Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami RODO.

 1. W sytuacji, gdy chcecie Państwo skorzystać z któregoś z wyżej wskazanych praw, możecie skontaktować się z Lidya we wskazany poniżej sposób:
 • w formie pisemnej, przysyłając list na wskazany adres: Lidya sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, Polska;

 • przesyłając e-mail na wskazany adres: dpo@lidya.info.

 1. W swoim wniosku powinniście Państwo wskazać szczegółowo, jeśli to możliwe, następujące informacje:
 • z którego z praw wskazanych w pkt VI.1 Polityki prywatności chcecie Państwo skorzystać;

 • do jakiego typu operacji przetwarzania odnosi się wniosek (np. korzystanie z konkretnych funkcjonalności Strony internetowej);

 • do którego z celów przetwarzania danych odnosi się Państwa wniosek (np. cele analityczne).

 1. Jeśli złożony wniosek został sformułowany w taki sposób, że niemożliwe jest zdeterminowanie jego treści lub z innych powodów nie jest możliwe, aby na niego odpowiedzieć, Lidya skieruje zapytanie o dodatkowe informacje.

 2. Lidya udzieli odpowiedzi na Państwa wniosek bez zbędnej zwłoki.

 3. Odpowiedź na Państwa wniosek zostanie przekazana na adres e-mail, z którego wniosek został przesłany, a w przypadku złożenia wniosku w sposób wskazany w pkt VI.2 lit. a poprzez tradycyjną pocztę – na adres wskazany w tym wniosku, chyba, że we wniosku zostało jasno wskazane, że chcecie Państwo otrzymać odpowiedź na adres e-mail (pod warunkiem, że taki adres e-mail został wskazany we wniosku).

VII. Ujawnianie Danych osobowych

 1. W celu ulepszenia procesu świadczenia Usług, Lidya może korzystać z wielu usług i zasobów pochodzących z różnych krajów, dostarczanych również przez podwykonawców Lidya. Z tego powodu, zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym punkcie Polityki prywatności, Lidya może przekazywać Państwa Dane osobowe do innych krajów oraz ujawniać dane jej zaufanym podwykonawcom, którymi są:
 • Lidya Portugal oraz Lidya US – na rzecz tych podmiotów Lidya przekazuje wykonanie niektórych czynności z zakresu IT;

 • podmiot, który zarządza marketingowymi kampaniami e-mail Lidya;

 • podmiot, który obsługuje skrzynki e-mailowe Lidya;

 • podmiot, z którego usług w chmurze korzysta Lidya;

 • podmioty, które weryfikują informacje finansowe przed przyznaniem Państwu pożyczki;

 • podmioty, które przetwarzają płatności i umożliwiają spłatę pożyczki;

 • podmiot, który weryfikuje wyciągi z kont bankowych, przed przyznaniem Państwu pożyczki;

 • podmioty, z których usług korzysta Lidya w celu dochodzenia roszczeń;

 • podmiot, który świadczy usługi umożliwiające zawarcie umowy pożyczki na odległość;

 1. Jeśli Lidya otrzyma na to Państwa zgodę, będzie mogła udostępniać Państwa Dane osobowe również innym podmiotom, dla ich własnych celów.

 2. Jeśli będą wymagały tego obowiązujące przepisy prawne, Lidya ujawni również Dane osobowe innym podmiotom, przede wszystkim podmiotom publicznym, również w odpowiedzi na wyrok sądowy, wezwanie lub inne żądanie, zapytanie prawne, które zostało przekazane w ramach sprawowania władzy publicznej i jedynie w sytuacji, gdy dane żądanie będzie w prawidłowy sposób oparte na odpowiedniej podstawie prawnej.

 3. Z wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej, Lidya nie będzie przenosić lub sprzedawać Danych osobowych na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich.

VIII. Przesyłanie danych

Lidya informuje, że będzie przesyłała Państwa Dane osobowe poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”).

W każdym przypadku, Lidya będzie przekazywała Dane osobowe poza terytorium EOG jedynie, gdy jest to niezbędne i przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony, w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w krajach, w odniesieniu do których została wydana odpowiednia decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony;

 • wykorzystanie standardowych klauzul umownych, które zostały wydane przez Komisję Europejską;

 • wykorzystanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez odpowiedni organ nadzorczy;

 • w sytuacji przekazania danych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki – współpraca z podmiotami uczestniczącymi w programie Privacy Shield, zaakceptowanych decyzją Komisji Europejskiej.

IX. Jak Lidya dba o bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych

 1. Lidya na bieżąco przeprowadza analizy ryzyka, aby upewnić się, że Dane osobowe są przetwarzane w bezpieczny sposób, w szczególności, że dostęp do nich mają jedynie osoby odpowiednio do tego upoważnione i jedynie w takim zakresie, który jest niezbędny dla wykonywanych przez nich zadań. Lidya upewnia się, że wszelkie operacje dokonywane na Danych osobowych są rejestrowane oraz dokonywane jedynie przez uprawnionych do tego pracowników i współpracowników.

 2. Lidya podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby mieć pewność, że wszyscy podwykonawcy oraz inne podmioty, z którymi współpracuje gwarantują stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdej sytuacji, gdy przetwarzają oni Dane osobowe na rzecz Lidya.

X. Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana. W takim wypadku, data wejścia w życie, która jest przedstawiona poniżej będzie zmieniana. Wszystkie poprzednie wersje Polityki prywatności mogą zostać udostępnione na wniosek.